Cele

Do zadań placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego należy sporządzanie diagnoz psychologiczno-pedagogicznych dziecka i diagnoz jego sytuacji rodzinnej oraz ustalanie wskazań do dalszej pracy z dzieckiem. W placówce otaczamy opieką dziewczęta i ich rodziny, które potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Staramy się łagodzić skutki ich sytuacji kryzysowych, poprzez poprawę trudnych warunków życiowych, wymazanie z pamięci traumatycznych przeżyć naszych wychowanek. Podejmujemy działania mające na celu doprowadzenie do powrotu dziecka do rodziny, bądź do umieszczenia go w rodzinie adopcyjnej, albo jego usamodzielnienia. Zapewniamy dzieciom całodobową opiekę i wychowanie. Zapewniamy kształcenie oraz możliwość wyrównania opóźnień rozwojowych i szkolnych. Tworzymy warunki do fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju, jak również wyrównania deficytów rozwojowych dzieci. Zaspokajamy niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne i religijne dzieci. Zapewniamy możliwość korzystania z przysługujących im świadczeń zdrowotnych i kształcenia. Chcemy przygotować dziewczęta do podejmowania odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczenia się samodzielności w życiu. Żeby to wszystko zrealizować, należy pełną opiekę nad dzieckiem traktować kompleksowo.

Aktualnie w Placówce jest 14 miejsc dla dziewcząt. Ze względu na interwencyjny charakter Placówki liczba ta ulega rotacyjnej zmianie. Pobyt dziecka w Placówce ma charakter doraźny i nie może trwać dłużej niż 3 miesiące. W przypadku gdy postępowanie sądowe w sprawie uregulowania sytuacji prawnej dziecka jest w toku, pobyt w Placówce może być przedłużony, nie dłużej jednak niż o 3 miesiące.

W Placówce szczególnie kładzie się nacisk na:
1.Organizację pracy
2.Realizację obowiązku szkolnego przez wychowanki
3.Diagnozę sytuacji dziecka
4.Terapię problemów dziecka
5.Eliminowanie niewłaściwych postaw
6.Współpracę z rodziną
7.Kształtowanie tradycji domu/placówki
8.Organizację czasu wolnego
9.Zajęcia kulturalno-oświatowe
10.Higienę, zdrowie oraz bezpieczeństwo
11.Wprowadzanie elementów samorządności
12.Przygotowanie do samodzielnego życia

W Placówce realizuje się cele takie jak:
Cele terapeutyczne:
– stwarzanie warunków do odreagowania napięć psychofizycznych
– sprzyjanie fizycznemu odprężeniu i poprawie samopoczucia
– obniżenie poziomu agresji
– zapobieganie zachowaniom patologicznym
– usuwanie lęku oraz zaspakajanie naturalnej potrzeby zabawy i ekspresji
– rozwijanie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji
– rozwijanie wyobraźni, ćwiczenie kreatywności, wyrażanie, uzewnętrznianie siebie w bezpiecznym otoczeniu

Cele wychowawcze:
– organizowanie czasu wolnego wychowankom
– nauka samodzielnej organizacji czasu wolnego
– rozwijanie zainteresowań plastycznych i muzycznych
– pobudzanie inwencji i twórczej ekspresji
– budzenie wiary we własne siły i możliwości
– motywowanie do osiągnięcia sukcesu
– integracja grupy poprzez pracę w zespołach
– rozwijanie postaw tolerancji i akceptacji
– nauka prawidłowego pełnienia ról społecznych

Cele kształcące:
– kształtowanie umiejętności manualnych
– kształtowanie umiejętności współżycia w grupie
– kształtowanie umiejętności wrażliwości estetycznej
– kształtowanie umiejętności wrażliwości i umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi
– kształtowanie umiejętności emisji głosu, zbiorowego i solowego śpiewu
– kształtowanie umiejętności odpowiedniego prezentowania własnej osoby
– modelowanie postaw prospołecznych i prawidłowych kontaktów interpersonalnych
– kształtowanie nawyków dbania o higienę własną i czystość otoczenia
– kształtowanie nastawień poznawczych

Ponadto stosuje się różne formy terapii:

  • socjoterapia indywidualna i grupowa

  • muzykoterapia

  • choreoterapia

  • biblioterapia

  • arteterapia

Zajęcia sportowe:
– siłownia
– gra w tenisa stołowego
– basen
– ściana wspinaczkowa

Zajęcia kulinarne:
– wdrażanie wychowanek do przestrzegania zasad higieny przy przyrządzaniu prostych potraw
– nauka prostych technik sporządzania surówek, sałatek, naleśników, omletów, ciast itp.
– dobór odpowiednich surowców i dodatków
– nauka gospodarowania dostępnymi produktami

Profilaktyka uzależnień:
– zapoznanie wychowanek z problematyką uzależnień (rozmowy, pogadanki, filmy edukacyjne, tematyczne)
– współpraca z służbą zdrowia w zakresie profilaktyki uzależnień
– zapoznanie wychowanek z instytucjami działającymi na rzecz walki z uzależnieniami
– bieżące reagowanie na wszelkie próby kontaktu wychowanek ze środkami uzależniającymi (nikotyna, alkohol, narkotyki)
– współpraca z placówkami służby zdrowia, policją, izbą celną
– pomoc w wychodzeniu z nałogów

Edukacja prozdrowotna:
– organizowanie warsztatów „Rozwiązywanie konfliktów”
– przygotowanie i dyskusje na temat rodziny
– poruszenie problemu inicjacji seksualnej, dojrzałości seksualnej, niechcianej ciąży, środków antykoncepcyjnych, wirusa HIV oraz innych chorób przenoszonych drogą płciową
– kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych oraz zapoznanie z zasadami zdrowego żywienia

Nadrabianie zaległości szkolnych:
– określenie poziomu i przyczyn opóźnień szkolnych i braków w wiadomościach szkolnych:
– kontakty z pedagogiem, psychologiem szkolnym oraz wychowawcą i nauczycielami
– motywowanie do osiągania pozytywnych wyników w nauce

– pomoc w przezwyciężaniu trudności i problemów szkolnych, ewentualne organizowanie zajęć wyrównawczych, korepetycji wyrabianie właściwego stosunku do obowiązku szkolnego i nauki

– pomoc w codziennym odrabianiu lekcji
– wyrabianie nawyku wzajemnej pomocy podczas nauki własnej
– promocja sukcesów szkolnych

Zapobieganie ucieczkom wychowanek:
– rozwijanie samokontroli w trakcie przepustek
– rozładowywanie negatywnych nastawień i emocji, rozwiązywanie konfliktów pomiędzy wychowankami na bieżąco
– wzmacnianie więzi grupowych, kształtowanie pozytywnego nastawienia do Placówki, szkoły
– wskazywanie i przypominanie celu pobytu w IPO-W
– wskazywanie korzyści z pobytu i strat z powodu ucieczki
– pomoc w wychodzeniu z nałogów
– uświadamianie konieczności respektowania prawa i postanowień sądu
– pomoc w zrozumieniu niebezpieczeństw czekających na wychowanki w trakcie ucieczki (pedofilia, prostytucja, przestępczość)

Kontakty z rodziną:
– nawiązanie kontaktu z rodziną wychowanki zaraz po przybyciu do IPO-W
– praca nad utrzymaniem stałego kontaktu z rodzicami lub opiekunami dziecka
– zacieśnienie kontaktów dziecka z rodzicami, wzmacnianie więzi uczuciowych
– pomoc rodzicom w staraniu się o powrót dziecka do domu
– udzielenie rodzicom wskazówek wychowawczych, uświadamianie obowiązków wobec dziecka oraz odpowiedzialności za nie
– rozwiązywanie konfliktów między rodzicami, a dziećmi
– motywowanie wychowanek do utrzymywania kontaktów z rodziną
– pomoc w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, proponowanie psychoterapii
– pomoc rodzicom w redagowaniu pism do sądu

  • My na Facebooku

  • Galeria