O nas

Interwencyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza (IPO-W) dla dziewcząt mieści się w budynku należącym do Gminy Miejskiej Kraków na os. Willowym 19 w Krakowie. Ośrodek działa od grudnia 2005 r., od 1 czerwca 2008 r. jest prowadzony przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

Placówka jest przeznaczona dla 14 dziewcząt w wieku od 11 do 18 lat. Działa w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, z późniejszymi zmianami) oraz w oparciu o rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 roku w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 201, poz. 1455). Do zadań placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego należy sporządzanie diagnoz psychologiczno-pedagogicznych dziecka i diagnoz jego sytuacji rodzinnej oraz ustalanie wskazań do dalszej pracy z dzieckiem.

W placówce otaczamy opieką dziewczęta i ich rodziny, które potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Staramy się łagodzić skutki ich sytuacji kryzysowych i traumatycznych przeżyć naszych wychowanek poprzez poprawę trudnych warunków życiowych. Podejmujemy działania mające na celu doprowadzenie do powrotu dziecka do rodziny, bądź do umieszczenia go w rodzinie adopcyjnej lub innej placówce opiekuńczo – wychowawczej lub do usamodzielnienia. Zapewniamy dzieciom całodobową opiekę i wychowanie, kształcenie oraz możliwość wyrównania opóźnień rozwojowych i szkolnych. Tworzymy warunki do fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju, jak również wyrównania deficytów rozwojowych dzieci. Zaspokajamy niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne i religijne dzieci.

Chcemy przygotować dziewczęta do podejmowania odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczenia się samodzielności w życiu. Żeby to wszystko zrealizować, należy opiekę nad dzieckiem traktować kompleksowo. Pobyt dziecka w Placówce ma charakter doraźny i nie może trwać dłużej niż 3 miesiące. W przypadku, gdy trwa postępowanie sądowe w sprawie uregulowania sytuacji prawnej dziecka, pobyt w Placówce może być przedłużony, nie dłużej jednak niż o 3 miesiące.

  • My na Facebooku

  • Galeria